Mục đích

Hình thành mạng lưới với các tổ chức, đơn vị có liên quan và thiết lập hệ thống hợp tác một cách chặt chẽ

Phát hiện và sử dụng nguồn nhân lực, vật lực tại địa phương

Thúc đẩy sự định cư ổn định và sự hòa nhập xã hội của người lao động nước ngoài tại địa phương

Nội dung

Họp định kỳ về tình huống tại các trung tâm tư vấn cho người nước ngoài của địa phương

Phát triển sổ tay tư vấn và quản lý tình huống

Đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên của Trung tâm tư vấn người nước ngoài thành phố Gyeongju

Thiết lập mạng lưới thường xuyên và ủy thác, kết nối dịch vụ phúc lợi

Hỗ trợ hàng hóa, vật phẩm được tài trợ

Hỗ trợ hoạt động, sự kiện văn hóa; giao lưu quốc tế, hoạt động cộng đồng

Thông tin của các trung tâm tư vấn liên kết (3 trung tâm)

Tên trung tâm Hoạt động chính và thông tin liên lạc
Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài YMCA Gyeongju Tư vấn, dạy tiếng Hàn, chương trình Hội nhập xã hội, Lễ hội toàn cầu và dịch vụ y tế, điều trị miễn phí, vv...cho người nước ngoài
☎ 054)743-2888
Trung tâm hỗ trợ, giúp đỡ người nước ngoài thành phố Gyeongju Tư vấn, dạy tiếng Hàn, chương trình Hội nhập xã hội, hướng dẫn thông tin sinh hoạt đời sống, nghiệp vụ hành chính, vv...cho người nước ngoài.
☎ 054)771-8585
(Đồng hành cùng người nước ngoài Tư vấn, chương trình Hội nhập xã hội, giáo dục, chương trình trải nghiệm văn hóa, vv...cho người nước ngoài sinh sống tại vùng Oedong.
☎ 054)705-1828